Gmina Niechlów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie poszukuje rodzin, które chciałby zostać rodzinami wspierającymi. Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Głównym zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.
Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:
• ma stałe źródło utrzymania,
• ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
• uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
• przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 65 5435621. Więcej informacji: link.

nowoczesny-bialo-brazowy-plakat-z-propozycja-pracy