Gmina Niechlów

Od wielu lat inwestujemy w naszą gminną oświatę. Są to inwestycje w podnoszenie poziomu bazy lokalowej, ale też w ludzi. Naszym priorytetem zawsze był i jest wysoki poziom edukacji umożliwiający wszechstronny rozwój naszych dzieci i młodzieży oraz stwarzanie im możliwości wyrównywania szans edukacyjnych.

Nasza oświata to:

*dwie sprawnie zarządzane szkoły podstawowe i dwa gimnazja oraz placówki przedszkolne;

*bezpieczne warunki pracy i nauki- dzięki systematycznym, corocznym remontom w obiektach szkolnych, w tym głównie remonty dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podłóg, renowacja parkietów na salach gimnastycznych;

*inwestowanie w przyszkolną bazę sportową, np. budowa"Orlika” w Naratowie, placu zabaw w Sicinach, modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Niechlowie (w planach: ogólnodostępny plac zabaw w Niechlowie oraz"Orlik” również w Niechlowie); każda szkoła na terenie gminy ma własną salę gimnastyczną;

*wykorzystywanie nowoczesnych technologii i metod nauczania, np. szerokopasmowy Internet w całym budynku ZS w Niechlowie i pracownia językowa w ZS w Niechlowie, pracownie komputerowe i multimedialne we wszystkich szkołach;

*dobrze wyposażone biblioteki szkolne z dostępem do Internetu, w gimnazjach dodatkowo wyposażone w Internetowe Centra Informacji Multimedialnej pozyskane z funduszy MEN;

*wykwalifikowana i kompetentna kadra pedagogiczna- dzięki systemowi dofinansowania dokształcania pedagodzy mogą uczestniczyć w różnorodnych formach doskonalenia, posiadają kwalifikacje często do dwóch lub trzech przedmiotów;

*wysoki poziom nauczania, co potwierdzają co roku wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego, nawet znacznie powyżej średniej wojewódzkiej;

*możliwość nauki przez uczniów dwóch j. obcych na poziomie podstawowym i zaawansowanym na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych;

*sukcesy uczniów w konkursach wiedzowych, artystycznych i sportowych na szczeblu powiatu, województwa i ogólnopolskim nagradzane co roku Stypendiami Wójta Gminy.

*bezpłatny i bezpieczny dowóz dzieci i młodzieży do szkół, niezależnie od określonej w przepisach odległości do szkoły od miejsca zamieszkania;

*bezpłatna 5-godzinna opieka przedszkolna dla wszystkich chętnych dzieci w wieku od 3-6 lat, a nie tylko dla 5-6 latków podlegających obowiązkowemu przygotowaniu szkolnemu;

*ciepły posiłek dla wszystkich chętnych uczniów, w tym duża część obiadów finansowana przez OPS (dobrze wyposażona i spełniająca wymogi unijne HACAP stołówka w ZS w Niechlowie wydaje aktualnie 220 dziennie dla uczniów we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy);

*duża aktywność szkół w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z tzw."małych projektów” na różne formy działalności statutowej;

*aktywność Rad Rodziców w pozyskiwaniu dodatkowych środków (np. poprzez festyny, zabawy) i wspieranie przez Rodziców działań szkoły;

*szczególna dbałość szkół o bezpieczeństwo uczniów- zdobywanie certyfikatów jakości, np."Szkoła z kasą”",Szkoła bez przemocy”",Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”",Szkoła bezpiecznego Internetu”, zdobywanie przez uczniów kart rowerowych i motorowerowych z wykorzystaniem powstałego w 2005r. Miasteczka Ruchu Drogowego;

*podejmowanie licznych działań profilaktycznych, szczególnie w zakresie profilaktyki uzależnień, np. spotkania z policjantem, spektakle profilaktyczne, wycieczki edukacyjno- turystyczne, zajęcia pozalekcyjne, w tym np. sportowe teatralne. Działania te w dużej mierze realizowane są we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przez nią finansowane;

*rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów poprzez funkcjonowanie wielu kół zainteresowań, a równolegle szczególna troska o uczniów mających trudności w nauce poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych, samopomoc koleżeńską i indywidualne konsultacje z nauczycielami;

*różnorodne i na wysokim poziomie artystycznym uroczystości szkolne: patriotyczne, okolicznościowe oraz organizowane dla środowiska lokalnego;

*dbałość o edukację patriotyczną uczniów- obchody świąt narodowych, uroczystości związanych ze świętem Patrona ceremoniał szkolny;

*przygotowywanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społeczno- gospodarczym kraju poprzez np. realizację projektów:"Akademia Przedsiębiorczości” i"Młodzi głosują”, zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej i wyboru dalszej drogi kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy.

 

Osiągnięcie tak wysokiego poziomu szkół było możliwe dzięki staraniom ich Dyrektorów, przychylności Rady Gminy oraz Wójta Gminy Niechlów Pana Jana Głuszki, który zawsze wykazywał ogromne zrozumienie dla potrzeb szkół i mimo skromnego budżetu naszej gminy miał świadomość, że inwestowanie w młodzież to inwestowanie w przyszłość. Doceniła te starania Dolnośląska Kurator Oświaty- Pani Beata Pawłowicz, która gościła i wizytowała nasze placówki dwa lata temu i wyraziła szczególne uznanie dla starań organu prowadzącego w zakresie bazy lokalowej i dbałości o jakość kształcenia w naszych szkołach