Gmina Niechlów

Zarządzeniem Nr 28/2012 Wójta Gminy Niechlów z dnia 10 maja 2012r. powołano Zespół Interdyscyplinarny, mające na celu zintegrowanie działań służb i instytucji oraz stowarzyszeń na rzecz dzieci i rodzin. Adresatami działań Grup są w szczególności rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy w rodzinie. Wypracowano reguł funkcjonowania Zespołu i Grup, regulaminu, celów i metody pracy.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) nałożyła na gminę obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez tworzenie zespołu interdyscyplinarnego.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół spotyka się raz na kwartał. Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada tajności przekazywanych na posiedzeniach informacji.