Gmina Niechlów

Po niespełna dwóch latach od przywitania nowego wozu strażackiego Ochotnicza Straż Pożarna we Wronowie, władze samorządu, radni, sołtysi, mieszkańcy i wszyscy zaproszeni goście ze łzami w oczach powitali nowy wóz OSP KSRG Niechlów.

- Jest cała rzesza osób, która przyczyniła się do tego, aby ten wóz mógł do Niechlowa przyjechać. Dziękuję radnym, dziękuję mieszkańcom, wszystkim naszym strażom. To dzięki Wam, ja widzę, że jest sens działania i pozyskiwania nowych wozów. W dwa lata jednostki znajdujące się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, zostały wyposażone w nowe wozy. Jestem z tego bardzo dumny, tak jak z pracy strażaków, którą wykonują na co dzień. - mówił Michał Frąckowiak
Wśród zaproszonych gości obecny był także komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze Krzysztof Panocha.

- Myślę, że czas na podziękowania jeszcze przyjdzie. Natomiast najważniejszą rzeczą dzisiaj jest to, że spełniliśmy marzenia. Na początku naszych rozmów, szanse na zakup nowego wozu były nikłe. Po kilku miesiącach spotkaliśmy się z ochotnikami, ponieważ szanse z dnia na dzień rosły, a dzisiaj jesteśmy świadkami wielkiej rzeczy. Zrealizowaliśmy bardzo ambitny cel, czego wszystkim serdecznie gratuluję.

Zakup wozu był możliwy dzięki dofinansowaniu Gminy Niechlów, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, MSWiA, Fundacji KGHM, zakładowi PPZ S.A. w Niechlowie, Państwowej Straży Pożarnej oraz środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych.

img_6094

227874420_807840933266477_5813733462895828194_n

0001

0002

Celem stworzenia CEEB jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB jest ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, jest również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat programów finansowania wymiany pieców. Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Cała baza zbierania danych ma być rozwijana etapami do 2023 r.

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu będzie zobowiązany jest złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków termin wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła. Deklaracje mieszkańcy mogą złożyć w Urzędzie Gminy, pok. nr 11, tel. 65 544 32 56.

Dane będą stopniowo i na bieżąco uzupełnianie. Informacje będzie mógł uzupełnić np. kominiarz w czasie kontroli w naszych domach, jednak głównym źródłem danych będzie społeczeństwo, a dokładniej właściciele nieruchomości.

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Deklaracja A

Deklaracja A (instrukcja wypełnienia)

Deklaracja B

Deklaracja B (Wzór wypełnienia)

Ulotka informacyjna

unnamed

Informujemy, że wraz ze zmianą godzin pracy urzędu, następuje zmiana godzin otwarcia kasy, które obowiązują od 1 sierpnia 2021 r. 

zmiana-godzin-pracy-urzedu-gminy-w-niechlowie1

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych przez Radę Rynku Pracy na rok 2021 od 19.08.2021 r. do 25.08.2021 r. Limit środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 40 000,00 zł. Łączna kwota dofinansowania na jednego pracodawcę w ciągu roku nie może przekroczyć 20% limitu przyznanego Urzędowi na bieżący rok kalendarzowy.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane są działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się:

  1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Urząd Pracy może pozytywnie rozpatrzyć wniosek pracodawcy, który spełnia wymagania przynajmniej jednego z priorytetów rezerwy KFS określonych przez Radę Rynku Pracy oraz pozostałe warunki określone w Zasadach udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze wsparcia pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku. Wnioski należy składać w skrzynce podawczej w siedzibie tut. Urzędu po uprzednim telefonicznym poinformowaniu pracownika merytorycznego pod nr 65 512 87 31 lub 65 543 22 25 celem ustalenia godziny wpływu dokumentów. W przypadku niepoinformowania pracownika o złożeniu wniosku, będzie on uznany za złożony jako ostatni w danym dniu. Zainteresowanych Pracodawców zapraszamy do konsultacji telefonicznych dotyczących możliwości pozyskania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz sposobu wypełniania wniosków pod nr tel.: 65 512 87 31 lub 65 543 22 25.

logo-kfs-pole-ochronne