Gmina Niechlów

 

Zamawiający:

GMINA NIECHLÓW

56-215 NIECHLÓW, UL. GŁOGOWSKA 31

tel. (65) 543 56 76, fax. (65) 543 58 14

NIP 693-19-40-470  REGON 411050630

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Strona internetowa  www.niechlow.pl

 

 

 

    Znak sprawy: ZP/1/2020/03                                                          Niechlów, dnia 31.03.2020 r.

 

 

S P E C Y F I K A C J A

 

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2019 r. poz.1843 t.j.)

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łękanowie, wsparciem aktywności społecznej na wsi. 

 

                                                                            

 

                                                                                                   Zatwierdzam:

 

                                                                                               

                                                                                   

                                                                                

 

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Niechlów

 1. Głogowska 31, 56-215 Niechlów

województwo dolnośląskie

NIP 693-19-40-470     REGON 411050630

tel. (65) 543 56 76, fax: (65) 543 58 14

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: 

poniedziałek 800 – 1600

wtorek – piątek 700 – 1500

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp.

 

 • INFORMACJE OGÓLNE
 1. Gmina Niechlów z siedzibą w Niechlowie przy ul. Głogowskiej 31, 56-215 Niechlów
  zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie               : Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łękanowie, wsparciem aktywności społecznej na wsi. 
 2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Niechlów oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego – BIP.
 3. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.
 4. Wykonawca ma prawo sprawdzić miejsce realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie
  z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych
  u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z wymogami Zamawiającego.
 6. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
 7. Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz inne materiały do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
 8. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.
 9. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne).
 10. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.
 11. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji przez okres minimum 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót maksymalnie 60 miesięcy, zgodnie z drugim kryterium oceny ofert. Termin gwarancji biegnie od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót.
  W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad.
 12. Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru
  i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad.
 13. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych.
 14. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) i przedstawić je na wezwanie Zamawiającego.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa przedmiar robót.
 3. Zakres prac obejmuję:
 • Roboty rozbiórkowe
 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje c.o.
 • Roboty budowlane
 • Przyłącze kanalizacyjne i zbiorniki bezodpływowe
 1. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – zostały określone poniżej oraz we wzorze umowy stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.
 • Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych realizowane były przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j.) o ile nie są wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, usługi transportowe i sprzętowe.
 • W trakcie realizacji zamówienia, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego  w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1) powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 1. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy            o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę                    i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
 2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
 5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1) powyżej Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1).
 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 1) powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 • żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
  i dokonywania ich oceny (wymienione w pkt 2) powyżej);
 • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów;
 • przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV.

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian       

                                                                      

 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCY DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gmina Niechlów reprezentowany przez Wójta Gminy Niechlów, ul. Głogowska 33, 56-215 Niechlów
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel.: 76 300 01 40
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
 7. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 8. art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 9. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz. 1579 i 2018) (Ustawa PZP); Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych),
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W szczególności zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy PZP przez okres 4 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana lub postępowanie o udzielenie Zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy,
 11. Posiada Pani/Pan prawo:
 12. Prawo żądania dostępu do danych(w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu zgodnie z art. 8a ustawy PZP).
 13. Prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy PZP).
 14. Prawo usunięcia danych w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 15. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
 16. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 17. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 18. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 19. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 20. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 5. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
 8. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane
 9. Zamawiający informuje, iż stosownie do możliwości, jakie daje art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. zbada oświadczenie wstępne w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, a następnie zażąda przedłożenia pozostałych dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2020 r.
 2. Zamawiający dopuszcza w roku 2020 jedną fakturę końcową po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. Płatność w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury.

 

 • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp) oraz spełniają warunki udziału                         w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
 2. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 • Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

 • Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

 • Zdolność techniczna lub zawodowa:

      Określenie warunków:

 1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że       w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej o wartości minimum 50 000,00 zł brutto.

 

Pod pojęciem robota budowlana – należy rozumieć robotę budowlaną wykonaną na podstawie jednej umowy (kontraktu).

 1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,              iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone tj.:
 • osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń,
 • osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia
  w specjalności sanitarnej,
 • osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia
  w specjalności elektroenergetycznej.

 

 1. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
  w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale X niniejszej SIWZ zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
 2. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
 3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

 1. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
 2. O których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

 

 • Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 

 1. Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 2. Wykonawcę, będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 • którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U.2019.1950 t.j.);
 • charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 • skarbowe;
 • którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2012.769); 
 1. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 2. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne                           i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 3. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 4. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 5. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału                               w postępowaniu;
 6. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji miedzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 7. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.2019.628 t.j.);
 8. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
 9. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369 t.j.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału               w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 1. O których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp:

 

 • Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę                         w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                          w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2019.243 t.j.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.498 t.j.).
 • Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

 

 1. Wykluczenie Wykonawcy następuje:

 

 • w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
 • w przypadkach, o których mowa:
 • w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,
 • jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiedniego uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna,
 • w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
 • w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne,
 • w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
 1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego przedmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę               i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie powyższego pkt 4 (art. 24 ust 8 ustawy Pzp).
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
  w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie zakłóci konkurencji.
 4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

 

 1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania;
 • spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 1. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie
  z wzorem stanowiącym - Załącznik nr 2 do SIWZ.
 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym – Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Wykonawca nie ma obowiązku złożenia w/w oświadczenia.
 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,  nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust.1 niniejszego rozdziału SIWZ.
 4. W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty  nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 5. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału                          w postępowaniu:
 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,                   w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                                o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; - Załącznik nr 5 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców;

 1. Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy; - Załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
  w postępowaniu:
 1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie;

 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy  z Wykonawców oddzielnie, (Spółki Cywilne dodatkowo na Spółkę);

 1. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek      na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz                    z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie, (Spółki Cywilne dodatkowo na Spółkę);

 1. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (Wykonawca składa zgodnie z ust. 3 niniejszego rozdziału SIWZ).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

 1. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 7 ppkt 1) SIWZ powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego, może on się zwrócić bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019.700 t.j.).

 

 1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22a USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
   w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
  2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 1, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
 • Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ;
 • Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności                  są wymagane. (Podmiot ten wystąpi w charakterze P)
  1. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,                  za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
  2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 • zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;

lub

 • zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu.
 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale X ust. 2 SIWZ.
 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale X ust. 2 SIWZ.
 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia
  w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale X pkt 7 SIWZ – potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu tych podmiotów.
 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów (wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ), dotyczących w szczególności:
 • zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 • czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
  1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia P
  2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  3. Wymagania dotyczące umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ .
  4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego P
  5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, w przypadku powierzenia wykonania przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia P

 

 

 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (spółki cywilne/konsorcja).

 

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami 23 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
  z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem VIII 2 SIWZ.
 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w rozdziale X ust. 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
  z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdziale X ust. 3 SIWZ składa każdy z Wykonawców.
 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Spółki Cywilne, zaświadczenia z ZUS i US dotyczą każdego ze wspólników oraz za spółkę.
 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 7 pkt 1) ppkt a) SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku (Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia; powyższe zastrzeżenie dotyczy również korzystania z zasobów podmiotu trzeciego),  w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale VIII ust. 2 SIWZ.
 7. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 9. Wykonawcy, których oferta została wybrana do realizacji zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.

 

XIII. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale X składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 • nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie;

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

       W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

 1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (w odniesieniu do pkt 1) – data wystawienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,                     w odniesieniu do pkt 2) - data wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert).
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
  na język polski.
 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

 • INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,                 A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                    Z WYKONAWCAMI
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej.
  2. Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się
   z Wykonawcami:
 • środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i faks;
 • operator pocztowy;
 • kurier;
 • osobiste doręczenie.
  1. Zamawiający oświadcza, iż wszelkie niezbędne informacje dotyczące składania ofert, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, wzory załączników, oświadczeń, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będą zamieszczone w biuletynie informacji publicznej http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=niechlow/
   w zakładce informacje o przetargach .
  2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Przesłanie dokumentu drogą elektroniczną bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.
  3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa, a także zmiany lub wycofania oferty. Forma pisemna zastrzeżona jest również dla uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp oraz umowy.
  4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, należy złożyć w oryginale.
  5. Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale XI ust. 2 SIWZ należy złożyć w oryginale.
  6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
  7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem sprawy oraz tytułem zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.
  8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
   o których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w rozdz. IX ust. 5 SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (KRS, CEiDG) Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
  9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ wpłynie po upływnie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił niniejszą SIWZ.
  10. Zamawiający prosi o przekazanie pytań również drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
  11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
   o którym mowa w ust. 11 niniejszego rozdziału.
  12. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane są tam wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
  13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami
   w kwestiach formalnych oraz merytorycznych jest Pan Mariusz Kędziora;                                         65/544 32 44; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  14. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Gmina Niechlów, ul. Głogowska 31,
   56-215 Niechlów.
  15. Korespondencję drogą elektroniczną należy kierować na adres                                                      e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Wykonawca zobowiązany jest przygotować wycenę swojej oferty w formie kosztorysu ofertowego na podstawie załącznika nr 9 do SIWZ (Przedmiar robót budowlanych).
 4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty:
 • Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi – Załącznik nr 2 do SIWZ. Dokument składany w oryginale.
 • Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) zgodne           z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ. Dokument składany w oryginale.
 • Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument,
  z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazie CEIDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania      w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – jeżeli wadium zostało wniesione w innej formie niż pieniądz. Oryginał Wykonawca składa
  w odrębnej kopercie.
 • Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną – kosztorys stanowi dokument pomocniczy.
 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
 2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. Wykonawca przygotowuje i przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Ofertę podpisuje/ją osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania W
 5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 8. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki.
 9. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
 10. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
 11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 12. Wykonawca składa ofertę zgodnie z ust. 2 niniejszego rozdziału w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie Wykonawca opisuje w sposób następujący:

Nazwa i adres Wykonawcy

          (ew. pieczęć)

                                                                                                         Gmina Niechlów

                                                                                                         ul. Głogowska 31

                                                                                                         56-215 Niechlów

 

OFERTA w postępowaniu (nr sprawy): ZP/1/2020/03 na zadanie pn.:

 

Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łękanowie, wsparciem aktywności społecznej na wsi.

Nie otwierać przed 16.04.2020 r. godz. 10:00

 

 

 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 • Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu   i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo oznaczyć kolejnym numerem.
 • Wycofanie złożonej oferty nastąpi przez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie o wycofaniu należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.
 1. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
 2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
  w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.
 3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazwy (firm) Podwykonawców. Informację taką Wykonawca zamieszcza w Formularzu ofertowym stanowiącym; – Załącznik nr 1 do SIWZ.
 4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 6. Jeżeli Wykonawca nie złoży zobowiązań – Załącznik nr 4 do SIWZ - Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 7. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy

 

 • RAŻĄCO NISKA CENA
  1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
 • oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2018.2177 t.j.);
 • pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
 • wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
 • wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
 • powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
  1. Wyjaśnienia Wykonawcy powinny być szczegółowe, przekonujące oraz powinny zawierać informacje o okolicznościach, które miały wpływ na obniżenie ceny. Wykonawca może powoływać się zatem na charakterystyczne dla niego czynniki, które spowodowały obniżenie ceny tj. rabaty u dostawców, angażowanie własnego sprzętu i personelu. Wykonawca powinien ponadto wskazać jak owe czynniki wpłynęły na obniżenie ceny oraz przedstawić dowody w tym zakresie, przy czym czynniki na które powołuje się Wykonawca muszą być zgodne z prawem i nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji.
  2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.
  3. W interesie Wykonawcy leży również w odpowiedzi na wezwanie złożenie odpowiednich dokumentów i dowodów, celem udowodnienia, że zaoferowana przez niego cena nie jest rażąco niska.
  4. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

 

XVII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 2 000,00 (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Jeśli wadium jest wnoszone                  w formie przelewu na rachunek bankowy, musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 • pieniądzu;
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 • gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  1. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem. Gwarancja powinna zawierać następujące elementy:
 • nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
 • określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
 • kwotę gwarancji;
 • termin ważności gwarancji
 • zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające następujące lub analogicznie brzmiące oświadczenie:

„Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu / Beneficjentowi całą kwotę zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem,                          że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaszły okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez Zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy                  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.)”

 1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnosić przelewem na konto Urzędu Gminy Niechlów:

Bank Spółdzielczy we Wschowie nr konta 33 8669 0001 0070 9899 2000 0006

 1. Wadium wpłacone na konto Zamawiającego powinno mieć adnotację – nazwę przetargu.
 2. Oryginał dokumentu Wykonawca dostarcza w kopercie w wyznaczonym terminie       do dnia 16.04.2020 r. do godz. 10:00 – Sekretariat, pok. nr 14 Urząd Gminy,                      ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów. Sposób opisania koperty z oryginałem wadium.

Nazwa i adres Wykonawcy

          (ew. pieczęć)                                                                       Gmina Niechlów

                                                                                                      ul. Głogowska 31

                                                                                                      56-215 Niechlów

WADIUM w postępowaniu (nr sprawy): ZP/1/2020/03 na zadanie pn.:

Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łękanowie, wsparciem aktywności społecznej na wsi.

 

 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 7.
 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 4. Zamawiający zwraca wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp.
 5. Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy oferty wadium lub wadium zostanie wniesione                    w sposób nieprawidłowy to oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
 6. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp to oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 1)-5) Wykonawca składa w odrębnej kopercie.

 

Uwaga!

Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest wpłacanie wadium gotówką w banku zapewniającym bankową obsługę budżetu gminy Niechlów. Wpłata gotówkowa nie spełnia wymogu ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 45 ust.7 ustawy Pzp.

 

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 16.04.2020 r. do godziny 10:00

Za termin złożenia ofert przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 1. Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Niechlów

 1. Głogowska 31

56-215 Niechlów

Sekretariat, pok. nr 14

 

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia: 04.2020 r. o godzinie 10:15

 

 1. Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Niechlów

 1. Głogowska 31

56-215 Niechlów

Sekretariat, pok. nr 13

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
  1. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
  2. Cena zaoferowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  3. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny co oznacza, że Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w ofercie w związku z koniecznością wykonania prac, których nie przewidział sporządzając ofertę. Kosztorys ofertowy załączony przez Wykonawcę do oferty będzie pełnił wyłącznie rolę pomocniczą.
  4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
  5. Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że cena oferty, którą wykaże w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ), dotyczy robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszelkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, wynikających
   z niniejszego kontraktu. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie elementy, które są niezbędne dla osiągnięcia wymagań Zamawiającego określonych w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, nawet, jeżeli elementy te nie zostały wymienione w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 
  6. W związku z powyższym cena musi obejmować wszelkie wydatki, w tym poboczne
   i nieprzewidziane ryzyko każdego rodzaju. Niezbędne do budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości robót zgodnie z kontraktem, należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach na wszelkie ponoszone koszty związane. Stawki bądź kwoty wprowadzone przez Wykonawcę muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania robót opisanych w kontrakcie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile niewymienione zostały oddzielnie), odnoszą się do niniejszego kontraktu jako całości.
  7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty – związania.
  8. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę umowną obejmującą zakres zamówienia określony w ofercie. Cena umowna za zakres określony w ofercie nie będzie podlegała zmianie.
  9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej                 w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie                   z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
  10. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto zamówienia, jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.

 

XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I  SPOSOBU OCENY OFERT

 1. Ocena ofert:
 • Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

 

      Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1

Cena

 

60 %

2

Okres gwarancji

(minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót)

40 %

 

 • Liczba punktów jaką uzyska Wykonawca w kryterium „cena” zostanie obliczona według wzoru:

C = (Cmin / Cob) x 60

gdzie:  C         - liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”

            Cmin     - najniższa cena spośród badanych ofert

            Cob       - cena oferty badanej.

 • Liczba punktów jaką uzyska Wykonawca w kryterium „okres gwarancji” zostanie obliczona według wzoru:

G = (Gob / Gmax) x 40

gdzie:  G         -  liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”

            Gob        - okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej

            Gmax     -  najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród badanych ofert.         

Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 1 rok – 12 miesięcy.

W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu oferty krótszego niż wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 36-miesięczny okres, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 m-cy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 60 m-cy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

 • Korzystając z powyższych wzorów Zamawiający obliczy wartość punktową każdej oferty:
 • maksymalną liczbę punktów (60) w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem z punktu 1.2;
 • maksymalną liczbę punktów (40) w kryterium „Okres gwarancji” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na wykonane prace (minimalnie 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem z punktu 1.3.
 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów, otrzymaną w wyniku zsumowania punktów w kryterium „Cena”
  i w kryterium „Okres gwarancji”.

P = C + G

gdzie:  P          - łączna liczba punktów oferty ocenianej

            C         - liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”

            G         - liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”.

 • Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością
  do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.
 • Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

 

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 • wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 • Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
 • Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,     a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
 • unieważnieniu postępowania;

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1) Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
  1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej SIWZ dotyczących podpisania umowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów. Gdy Wykonawca na ponowne wezwanie nie spełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim wypadku będą miały zastosowanie przepisy:

- możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 ustawy Pzp (wybór kolejnej oferty),

- obowiązek zastosowania art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (zatrzymanie wadium).

 1. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 10 dni, jeżeli przesłane zostało w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów,
  o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.
 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia
 2. Przed podpisaniem umowy wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodność
  z oryginałem kopii decyzji o nadaniu uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego.
 3. Po podpisaniu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys opracowany metodą szczegółową.
 4. W terminie 3 dni roboczych po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o spełnieniu wymogu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z zapisami w umowie.

 

XXIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA   UMOWY

 1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umownej (brutto).
 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewyko­nania lub nienależytego wykonania umowy.
 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wyko­nawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  • pieniądzu;
  • poręczeniach bankowych;
  • gwarancjach bankowych;
  • gwarancjach ubezpieczeniowych;
  • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed­siębiorczości.
 4. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.
 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczeń musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
 6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.
 7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
  na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
 9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione  w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie­niędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
 10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.
 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy:
  • 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (po odbiorze końcowym bezusterkowym);
  • 30 % w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

UWAGA:

Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione                      w każdej innej formie niż w pieniądzu, nie zawierało żadnych dodatkowych warunków do spełnienia przez Zamawiającego, w szczególności obowiązku powiadomienia przez Zamawiającego wystawcy zabezpieczenia o każdej zmianie umowy pod rygorem utraty zabezpieczenia.

 

 • ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY LUB WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
  1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

 

 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 1. Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują określone prawem środki ochrony prawnej zgodnie z przepisami działu VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

 

XXVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 t.j.)

 

XXVII.      ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIP