Gmina Niechlów

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Niechlów

z dnia 10 kwietnia 2020roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Niechlów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 10 maja 2020r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Bogucin, Łękanów, Siciny, Tarpno, Wronów, Wioska

Zespół Szkół w Sicinach, Siciny 78, 56-215 Niechlów

2

Bartodzieje, Klimontów, Niechlów, Żuchlów

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 9, 56-215 Niechlów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Bełcz Wielki, Głobice, Lipowiec, Karów, Masełkowice, Miechów, Szaszorowice, Świerczów, Wągroda, Żabin

Świetlica wiejska, Lipowiec 16, 56-215 Niechlów

4

Wroniniec, Naratów

Dom Pomocy Społecznej, Wroniniec 59, 56-215 Niechlów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  2. b) całkowitej niezdolności do pracy,
  3. c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  4. d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Niechlów najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020r.od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Zastępca Wójta Gminy Niechlów

 

Michał Tomasz Frąckowiak

 

 

Wersja PDF