Gmina Niechlów

Od 3 do 18 kwietnia 2023 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można się ubiegać o dofinansowanie w ramach 3 interwencji pszczelarskich:

  1. Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

O to wsparcie mogą się ubiegać: pszczelarze, producenci produktów pszczelich i organizacje pszczelarskie w imieniu hodowców. Refundacji podlega do 60 proc. kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, m.in. miodarek, odstojników, wialni do pyłku, czy uli lub ich elementów. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej beneficjentowi w okresie roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i łącznie nie może wynieść więcej niż 15 000 zł. Przy czym organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o zwrot udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu w wysokości do 4 proc. wsparcia udzielonego za ich pośrednictwem pszczelarzom, jednak kwota ta nie może przekraczać 65 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

  1. Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Pomoc ta przysługuje z kolei wyłącznie zrzeszeniom pszczelarskim, które mogą ją otrzymać na zakup warrozobójczych produktów leczniczych – weterynaryjnych i takich, które zawierające substancje czynne do stosowania w środkach ochrony roślin również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej. Do 90 proc. kosztów netto zakupu tych lekarstw podlega zwrotowi. Należy zaznaczyć, że organizacje te mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych wydatków bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu do 4 proc. wsparcia udzielonego za ich pośrednictwem pszczelarzom, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na hodowcę.

  1. Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

Również w ramach tej interwencji wnioski o pomoc mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie. Wsparcie finansowe przyznaje się im do zakupu: matek pszczelich (pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry lub z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra rolnictwa), odkładów lub pakietów pszczelich z matkami (pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry lub z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra rolnictwa) oraz odkładów lub pakietów pszczelich (pochodzących od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry).

Refundacji podlega do 70 proc. kosztów netto zakupów, a roczna kwota pomocy dla beneficjenta nie może przekroczyć 10 000 zł. Również w tym przypadku organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych wydatków bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu do 4 proc. wsparcia udzielonego za ich pośrednictwem pszczelarzom, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

Dokumenty można składać jedynie przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).