Gmina Niechlów

 

 

sesja-1-1sesja-2-1

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz przystępuje do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2023-2027. Zachęcamy Państwa do udziału w procesie tworzenia tego dokumentu strategicznego. Celem jest stworzenie strategii odpowiadającej na Państwa potrzeby. Niezwykle ważnym jest więc, by społeczność lokalna wyraziła swoje zdanie i zaangażowała się w proces jej opracowywania. Zachęcamy gorąco każdego, któremu nie jest obojętny rozwój obszarów wiejskich do uczestnictwa w spotkaniach ze społecznością lokalną, konsultacjach społecznych w punktach konsultacyjnych oraz zgłaszania swoich uwag i pomysłów. Najbliższe spotkanie odbędzie się 01 lipca 2022 r. o godz.10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie. Liczymy na Państwa obecność i zaangażowanie. Zachęcamy do bieżącego obserwowania strony LGD link, gdzie będą zamieszczane wszystkie informacje związane z procesem tworzenia strategii. Lokalna Strategia Rozwoju będzie opracowana przez społeczność lokalną, zgodnie z założeniami planu włączenia społeczności w terminie czerwiec - grudzień 2022. W jego ramach planuje się organizację spotkania inaugurującego dla przedstawicieli władz LGD oraz gmin członkowskich;  3 otwartych, bezpośrednich spotkań dla mieszkańców w każdej gminie członkowskiej LGD. Spotkania poświęcone będą w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, zebraniu informacji o oczekiwaniach społecznych, mocnych i słabych stronach obszaru, szansach i zagrożeniach, a także o celach do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, wymiernych celach końcowych. Następnie spośród uczestników spotkań i lokalnych liderów wyłoniona będzie 5-10 osobowa grupa robocza ds. przygotowania LSR, która będzie opracowywać poszczególne elementy składowe strategii spotykając się podczas spotkań fokusowych, zarówno w formie bezpośredniej, jak i z wykorzystaniem komunikacji na odległość (on-line). Grupa opracuje zagadnienia LSR związane w szczególności z głównymi cechami podejścia LEADER, w tym innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji LSR. Równolegle przygotowana będzie anonimowa internetowa ankieta zbierająca informacje od mieszkańców/odwiedzających obszar na temat zagadnień istotnych do wdrożenia LSR, preferowanych działań na obszarze, celów i kierunków rozwoju obszaru itp. Wyniki ankiety będą na bieżąco służyły grupie roboczej do pracy nad strategią oraz przygotowania rekomendacji dla poszczególnych obszarów LSR. Po przygotowaniu przez grupę roboczą odpowiednich zagadnień - zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w postaci spotkań w ramach punktów konsultacyjnych w każdej z gmin członkowskich oraz punktu konsultacyjnego w biurze LGD. Planuje się również spotkania konsultacyjne z wyodrębnionymi grupami interesów (ilość zależna od wyodrębnionych grup - min. 3 spotkania), w tym z przedstawicielami grup defaworyzowanych. Na stronie internetowej stowarzyszenia zostanie również udostępniony elektroniczny formularz zgłaszania uwag. Po przygotowaniu projektu strategii uwzględniającego wyniki dotychczasowych prac i konsultacji społecznych, planuje się otwarte spotkanie dla mieszkańców - forum lokalne, na którym społeczność lokalna będzie zapoznana z projektem strategii i będzie miała możliwość zgłoszenia ostatecznych uwag do LSR. Po ich rozpatrzeniu przez grupę roboczą i Zarząd LGD LSR zostanie przedstawiona Walnemu Zebraniu Członków LGD do zatwierdzenia.

Proces tworzenia strategii współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich -  poddziałanie 19.1. „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

nowa-lsr-proces-plakat

 

W Górze odbyła się gala podsumowująca konkursy organizowane przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze. W imieniu Michała Frąckowiaka w uroczystości uczestniczyła sekretarz Danuta Nuckowska-Ciulak, która odebrała z rąk dyrektora Bernarda Bazylewicza podziękowania za współpracę oraz przekazane wsparcie w postaci nagród rzeczowych. Na początku uroczystości wszyscy zebrani mogli obejrzeć występ klasy I ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Niechlowie.
Ogromne gratulacje należą się wszystkim nagrodzonym i nauczycielom którzy włożyli dużo wysiłku i zaangażowania w naukę oraz przygotowania.
Wśród laureatów konkursów byli uczniowie z Zespół: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej i Przedszkole w Niechlowie:
Anna Kwaśnik,
Szymon Juraszek,
Natalia Mróz,
Weronika Kopaniecka,
Natalia Sobczyk,
Stanisław Monkiewicz.
 
 
 
 
img_3790
 
img_4071
 
img_3979
 
 
 
img_4004
 
 
 
img_3805
 
 
img_3858

utrudniena