Gmina Niechlów

Każdy producent rolny, który chce odzyskać część środków finansowych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT i złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w terminie:

 • od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Niechlów wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r:
 • od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Niechlów wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
 2. W przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub w formie papierowej dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 r. wyniesie 1,20 zł na litr oleju napędowego.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, 20 stycznia 2023 roku

Seminarium online organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku (17:00-18:00). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45.

Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 stycznia 2023 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

webinar-cedur-dla-seniorow-20_01_2023-grafika

 

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2023 r. W celu pozyskania środków finansowych, nasza gmina weźmie udział w niniejszym konkursie. Program finansować będzie wyłącznie koszty związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych zrealizowanych w 2023 roku. Nie będzie obejmował zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego!

Warunkiem uzyskania dofinansowania przez mieszkańców gminy jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku za pośrednictwem wszelkich możliwych źródeł komunikacji w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2023 r.

Wnioski można złożyć przez:

 • pocztę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • skrzynkę ePuap,
 • pocztę tradycyjną,
 • bądź dostarczając niezbędne dokumenty do naszego urzędu.

Wniosek będzie stanowił zobowiązanie zapewniające, że osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie wycofa się z realizacji przedmiotowego zadania. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Niechlów przy ulicy Głogowskiej 31, 56-215 Niechlów, w pokoju  11, telefon 65 544 32 56, od poniedziałku do środy w godzinach 7:00-15:00, czwartki 7:00-17:00 oraz piątki 7:00-13:00.

Ważna informacja!

Użytkownik lub zarządca nieruchomości, który planuje demontaż wyrobów zawierających azbest, ma obowiązek dokonania, co najmniej na 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót zgłoszenia tego faktu do:

Wydziału Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra.

Regulamin - azbest

Wniosek o usunięcie azbestu

Pomoc deminimis

 

usuwanie-azbestu

Zarządu Powiatu Górowskiego informuje o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Powiatu Górowskiego, położonej w m. Kowalowo, gmina Wąsosz.

 

 1. Przetargiem objęta została nieruchomość gruntowa niezabudowana o łącznej pow. 0,8969 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer: 60/1 położona w m. Kowalowo, gmina Wąsosz. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LE1G/00078980/1.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym wynosi 147.500,00 zł. (sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra (sala nr 1 na parterze).
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 14.750,00 zł. (czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia: 17 lutego 2023 r. na konto Powiatu Górowskiego o numerze 09 1090 1261 0000 0001 4969 8719 prowadzone przez Santander Bank. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Powiatu Górowskiego).
 1. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Górze w dniu 12 stycznia 2023 r. oraz opublikowane zostanie na stronach internetowych: https://www.powiatgora.pl/starostwopowiatowewgorze/biuro-gospodarki-nieruchomosciami-1/ogloszenia-biuro-gospodarki-nieruchomosciami oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Górze.
  Wyciąg z ogłoszenia zostanie opublikowany w  tygodniku Panoramy Leszczyńskiej.
 2. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami: 65 544 39 19, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach pracy urzędowania Starostwa Powiatowego w Górze.

na-sprzedaz

Co zrobić w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów?
 
Utracone dokumenty należy najpierw zastrzec w banku – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).
 
 
Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:
 
👉 Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
 
👉 Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.
 
👉 Najlepiej to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
 
👉 Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).
 
👉 Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
 
👉 Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.
 
sug_niechlo23011610321-2