Gmina Niechlów

Poszukujemy osoby na stanowisko urzędnicze ds. promocji w Urzędzie Gminy Niechlów. Wymagane dokumenty należy złożyć do 15 września 2022 r. do godz. 17:00 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Niechlów, pok. nr 14. Więcej informacji link.

74338559_2698490683535955_8866406017710161920_n

dozynki-wojewodzkie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odniesieniu do informacji ws. zakazu wykorzystywania wody z Odry do pojenia zwierząt uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/2004 poprzez:

  • wodę pitną należy rozumieć wodę spełniającą wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • czystą wodę należy rozumieć wodę, która nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości żywności.

Rolnicy utrzymujący zwierzęta, w tym w szczególności zajmujący się chowem lub hodowlą bydła, powinni wykorzystywać do pojenia takich zwierząt wodę pochodzącą z takich źródeł, które gwarantują zaopatrzenie w wodę spełniającą powyższe wymagania. Niniejsza informacja zastępuje wytyczne w sprawie korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt przekazane wcześniej.

300092932_1706507639716647_6706439800502764890_n

Masz pomysł na firmę? Potrzebujesz pieniędzy na jej uruchomienie? Powiatowy Urząd Pracy posiada w dyspozycji środki w ramach projektów PO WER i RPO WD współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również z Funduszu Pracy. Złóż wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Od dnia 29.08.2022 r. do dnia 09.09.2022 r. trwa nabór wniosków. Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 065 512 87 23.
Wnioski należy składać pocztą tradycyjną lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, ul. Poznańska 4.

image_gallery_display

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta należy używać do ich pojenia wyłącznie wody pitnej i lub czystej wody. W aktualnej sytuacji związanej z ustalaniem przyczyn masowego śnięcia ryb w Odrze oraz w związku ze skutkami tego zdarzenia Wojewodowie: Lubuski, Dolnośląski oraz Zachodniopomorski wydali rozporządzenia zakazujące korzystania m.in. z wód Odry m.in. w celu pojenia zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich.

Takie zakazy obowiązują aktualnie na podstawie przepisów:

]1) rozporządzenia porządkowego nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia
2022 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 4043);

2) rozporządzenia porządkowego Wojewody Lubuskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1602 i 1606);

3) rozporządzenia porządkowego nr 1 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12
sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3521) zmienionego
rozporządzeniem porządkowym nr 3 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18
sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3543).

300092932_1706507639716647_6706439800502764890_n