Gmina Niechlów

Od stycznia 2023 r. ZUS udostępnił emerytom i rencistom elektroniczną wersję legitymacji. Jest ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

mLegitymacja – nowoczesne rozwiązanie

W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS.

Dodatkowa forma legitymacji emeryta-rencisty w telefonie

ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami.

Jak dodać mLegitymację w aplikacji mObywatel

Każdy emeryt i rencista może samodzielnie dodać swoją mLegitymację w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Wystarczą do tego trzy proste kroki: uruchomienie aplikacji, kliknięcie opcji „dodaj dokument” i wybranie na liście dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.

Wniosek o tradycyjną legitymację

Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja. Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty.

Dotychczasowa legitymacja nadal jest ważna

Osoby korzystające ze swoich tradycyjnych legitymacji nie muszą się martwić. Zachowują one swoją ważność zgodnie ze wskazanym na nich terminie. mLegitymacja daje emerytom i rencistom możliwość korzystania z dokumentu w wersji elektronicznej, jednak korzystanie z niej nie jest obowiązkowe.

Wniosek do pobrania

Więcej informacji: link

infografika-1

 

infografika-2

ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów to cykl trzydniowych szkoleń dla kobiet z obszarów wiejskich, których celem jest wzmacnianie potencjału kobiet w rozwoju lokalnej społeczności poprzez przekazanie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu myślenia projektowego, pisania wniosków i pozyskiwania funduszy oraz identyfikacji potencjału lokalnej społeczności i tworzenia strategii promocji produktu.

Termin realizacji: 01.07.2022 r. – 31.10.2023 r.

Cele szczegółowe szkoleń:

  • wzmocnienie potencjału rozwoju 200 osób (kobiet) dla rozwoju lokalnej społeczności wiejskiej;
  • nabycie przez 200 członków kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych umiejętności myślenia projektowego, pisania wniosków i pozyskiwania funduszy;
  • nabycie przez 200 członków kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych wiedzy dot. identyfikacji potencjału lokalnej społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego.

Szkolenia skierowane są do kobiet z KGW lub innych organizacji społecznych, pozarządowych z województw: podlaskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego.

Projekt jest realizowany we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

Szczegóły projektu znajdują się na stronie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej: link

logo-ksow-solo

Jak co roku, organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na zadanie proponowane mieszkańcom gminy Niechlów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r. poprzez rozwijanie dyscyplin sportowych, które obejmują wsparciem:
- działalność klubów sportowych,
- upowszechnianie oraz promocję kultury fizycznej i sportu w gminie,
- angażowanie środowiska lokalnego do aktywności fizycznej,
- zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających aktywność fizyczną.
 
W tegorocznym konkursie dla organizacji pozarządowych Gmina Niechlów przyznała dotację w wysokości 81.500,00 zł
 
Oferty można składać do dnia 16 stycznia 2023 roku do godziny 15:00
 
Szczegóły ogłoszonego konkursu ofert znajdują się na stronie BIP Urzędu: link
 
2

Do 31 stycznia 2023 r. złóż informację dotyczącą ilości oraz rodzaju posiadanych odpadów pochodzenia rolniczego w Urzędzie Gminy Niechlów, pok. nr 11.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na zadanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Aby nasza gmina otrzymała dofinansowanie na wykonanie tego zadania, koniecznym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów wśród rolników, którzy posiadają i chcą w sposób ekologiczny i zgodny z przepisami pozbyć się odpadów powstałych przy produkcji rolniczej. W związku z powyższym, w terminie do 31 stycznia 2023 r. należy złożyć informację dotyczącą ilości oraz rodzaju posiadanych odpadów pochodzenia rolniczego w Urzędzie Gminy Niechlów, pok. nr 11.

Informacje rolników złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w bieżącym naborze.

Kolejnym krokiem uczestnictwa w projekcie będzie obowiązek złożenia wniosku o usunięcie odpadów w ogłoszonym przez Urząd Gminy naborze (w późniejszym terminie).

Realizacja programu na terenie Gminy Niechlów uzależniona będzie od uzyskania dotacji!

INFORMACJA O POSIADANYCH ODPADACH

WNIOSEK

df92f677b8640363441a898ea6c8be23

Uchwałą Rady Gminy Niechlów z dnia 25 sierpnia 2022r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żuchlów, w którym zostały wyznaczone tereny pod zabudowę mieszkaniową. „Nowe tereny” mieszkaniowe dotyczą w szczególności działki nr 198/2, która w niedalekim terminie zostanie podzielona na 14 działek budowlanych, każda o wielkości około 1000 m2. Część działek zostanie wystawiona do sprzedaży jeszcze w tym roku.

Kolejnym etapem będzie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek  oraz ich wycena.

Sprzedaż działek odbywać się będzie w trybie przetargu.

Przewidywany termin wystawienia działek do sprzedaży: czerwiec 2023r.

6e1f87024e68830beab2cfee78dd1ca4