Gmina Niechlów

Poszukujemy osoby na stanowisko urzędnicze do spraw wymiaru podatków i opłat na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 25 sierpnia 2022 r. do godz.14:00 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Niechlów. Więcej informacji link

 

600d287f13443_o_medium

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 123/2022 poz.24 z dnia 12.05.2022 r., gminie Niechlów została przyznana dotacja do kwoty 11 098,50 zł na wykonanie zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niechlów". Zadanie zrealizowano w dniach 1-3 sierpnia 2022 r. poprzez demontaż oraz odbiór i transport wyrobów zawierających azbest od mieszkańców, którzy zgłosili chęć jego usunięcia we wniosku o nieodpłatny demontaż, usuwanie, transport oraz unieszkodliwienie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niechlów. Wykonawcą zadania była firma EKO-MIX. Wyroby zostały przekazane na składowisko celem utylizacji. Łącznie z terenu gminy usuniętych zostało 15,82 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

wronow-66a-5

wronow-66a-1

W związku ze skażeniem rzeki Odry, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu apeluje do wszystkich mieszkańców miejscowości położonych nad Odrą oraz turystów przebywających nad rzeką o niewchodzenia do wody i niekąpanie się w niej. Apel dotyczy zarówno ludzi, jak i psów pod opieką ich właścicieli. Nie zaleca się również łowienia ryb w Odrze oraz przygotowywania z nich posiłków. Aktualizacje komunikatów dostępne są pod adresem link.

 

wykrzyknik-info-ok

 

pgr

Wójt Gminy Niechlów informuje, że Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR" na kwotę 540.000,00 zł. Gmina Niechlów wyłoniła Wykonawcę odpowiedzialnego za realizację zadania zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, który dostarczył sprzęt na łączną kwotę 537.624,73 zł.
W dniu 18 sierpnia 2022 r. godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie przystąpimy do podpisania umów i przekazania zakupionego sprzętu dla dzieci, których rodziny pracowały w PGR-ach.

Osoby uprawnione do odbioru wyżej wymienionego sprzętu w dniu zawarcia umowy proszone są, aby posiadały ze sobą następujące dokumenty:
1. Dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Numer PESEL dziecka.
3. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/odpis postanowienia Sądu Rejonowego ustanawiającego opiekuna-w przypadku, gdy ustanowiony jest opiekun prawny lub kurator.

Bez wyżej wymienionych dokumentów zawarcie umowy nie będzie możliwe.

Jeżeli Wnioskodawca nie będzie mógł w tym dniu odebrać sprzęt, to prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia nowego terminu odbioru.

Osoba do kontaktu:Alina Kucner, tel. 65 544 32 52 lub 65 543 56 76

a3_palkat_ppgr

silna1

 

silna2