Gmina Niechlów

W ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na terenie całego kraju przeprowadzane są badania ankietowe:
- rolnicze,
- gospodarstw domowych,
- cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz
- cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych.

Za ich realizację i koordynację na terenie naszego województwa odpowiada Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, czyli przeprowadzanymi
w wylosowanych gospodarstwach domowych lub rolnych. Uczestnicy badania stają się reprezentantami całej zbiorowości.
O tym, że zostaliśmy wylosowani do badania jesteśmy zazwyczaj informowani listownie (list Prezesa GUS).
Ankieterzy kontaktują się z respondentami osobiście – odwiedzając ich w domach lub nawiązując kontakt telefoniczny.

JAK ROZPOZNAĆ ANKIETERA?

To propozycja spędzenia 16 dni wakacji w oryginalny, a przede wszystkim odpowiedzialny sposób, zdobycia nowych kompetencji oraz znajomości. Skorzystanie z takiego rozwiązania pozwala bezkolizyjnie odbyć przeszkolenie wojskowe, bez potrzeby rezygnacji z nauki. Dopasowanie terminu szkoleń do przerw w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w WOT. Szesnastodniowe szkolenie podstawowe ochotnicy odbędą podczas wakacji, jego zwieńczeniem będzie uroczysta przysięga wojskowa.

O przyjęcie w szeregi WOT mogą ubiegać się rezerwiści oraz osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Zarówno mężczyźni jak i kobiety, w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-55 lat (w przypadku szeregowych), mogą zostać Terytorialsami. Podstawowe wymagania to, m.in.: obywatelstwo polskie, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej, pełnoletniość, niekaralność, niepełnienie innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadanie przydziału kryzysowego.

Poniżej zamieszczone są terminy realizacji projektu:

  • Szkolenie podstawowe: 12.07.2024 – 27.07.2024
  • Szkolenie wyrównawcze: 20.07.2024 – 27.07.2024

wakacje-z-wot-termin

Drodzy mieszkańcy, w imieniu dostawcy prądu informujemy o najbliższych wyłączeniach prądu:

screenshot-2024-06-03-at-12-48-57-zapisz-sie-na-powiadomienia-o_p70823

screenshot-2024-06-03-at-12-49-25-zapisz-sie-na-powiadomienia-o_p58089

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Niechlów nr II/14/2024 od dnia 3 czerwca do dnia 18 czerwca trwać będą wybory sołtysów.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniach.
Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań na świetlicach wiejskich.
445821790_800193015422188_9130838848688584667_n

Realizując obowiązek wynikający z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przygotowany został Raport o stanie Gminy Niechlów za 2022 rok. Raport zawiera podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz informacje określone w Uchwale nr XIX/133/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. Zgodnie z art. 28aa ww. ustawy Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium wójtowi.

W debacie nad raportem zabierać głos mogą również mieszkańcy. W tym celu należy złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być rozpatrywany raport o stanie gminy.

RAPORT O STANIE GMINY NIECHLÓW ZA 2023 ROK

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DEBACIE

raport_o_stanie_gminy_niechlow_za_2023_rok_page-0001