Gmina Niechlów

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 14 in /home/platne/serwer100871/public_html/niechlow.pl/plugins/content/fixreadmore/fixreadmore.php on line 30

0001

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach „przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2021.” W celu pozyskania środków finansowych, Gmina Niechlów weźmie udział w niniejszym konkursie. Wysokość dofinansowania dotyczy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia  związanych z usunięciem oraz utylizacją azbestu. Pozostałe koszty związane z transportem zostaną sfinansowane z budżetu gminy Niechlów.

Program finansować będzie wyłącznie koszty związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych zrealizowanych w 2021 roku. Nie będzie obejmował zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego!

Warunkiem uzyskania dofinansowania przez mieszkańców gminy jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku za pośrednictwem wszelkich możliwych źródeł komunikacji w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 18 czerwca 2021 r.

Przekazanie dokumentów

  • poczta e-mail tutejszego urzędu,
  • skrzynka ePuap,
  • w formie tradycyjnej za pośrednictwem firmy pośredniczącej w dostarczaniu korespondencji,
  • bądź dostarczając niezbędne dokumenty do tutejszego Urzędu wrzucając do urny znajdującej się w holu Urzędu.

Wniosek będzie stanowił zobowiązanie zapewniające, że osoba ubiegająca
się o dofinansowanie nie wycofa się z realizacji przedmiotowego zadania.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Niechlów przy ulicy Głogowskiej 31, 56-215 Niechlów, w pokoju  11, telefon 65 544 32 56, w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Ważna informacja!

Użytkownik lub zarządca nieruchomości, który planuje demontaż wyrobów zawierających azbest, ma obowiązek dokonania, co najmniej na 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót zgłoszenia tego faktu do:

Wydziału Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra.

 

Załącznik

    regulamin.pdf  
zal_-1-wniosek.pdf zal_-1-wniosek.pdf   1,25 MB  
zalacznik-nr-1-do-regulaminu-wniosek.docx zalacznik-nr-1-do-regulaminu-wniosek.docx   28,66 kB  
zalacznik-nr-2-do-regulaminu.docx zalacznik-nr-2-do-regulaminu.docx   18,12 kB  
zalacznik-nr-2.pdf zalacznik-nr-2.pdf   298,78 kB  
zalacznik-nr-3-do-regulaminu.docx zalacznik-nr-3-do-regulaminu.docx   15,90 kB  
zalacznik-nr-3.pdf zalacznik-nr-3.pdf   290,23 kB  
zarzadzenie-59.pdf zarzadzenie-59.pdf

0001

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.

Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą: 

  • rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;
  • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł;
  • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł;
  • racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi – 200 tys. zł;
  • nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji.  Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych.  W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc.

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji o zasadach przyznawania pomocy i dokumentach potrzebnych do ubiegania się o wsparcie na „Modernizację  gospodarstw rolnych” można znaleźć: na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w placówkach ARiMR.

8c0740d3fde72efa10665abf1829feb7-modernizacja_gospodarstw_piec__p15922