Gmina Niechlów

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja” w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt jest realizowany na terenie Dolnego Śląska i jest skierowany do pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne i ich pracowników z obszaru województwa dolnośląskiego. Wsparciem zostaną objęte osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem i zwolnione z przyczyn zakładu pracy oraz osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem. Więcej informacji: https://www.warr.pl/

 

plakat-8_5-1

dla_seniora_2

W związku z coraz liczniejszymi zgłoszeniami naszych mieszkańców, dotyczącymi błąkających się po terenie gminy Niechlów psów, zwracamy się do Państwa z apelem żebyście nie byli obojętni i reagowali na porzucanie psów. W sytuacji, gdy są Państwo naocznymi świadkami porzucenia zwierzęcia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 65 544 32 56. Jednym z przestępstw znęcania się nad zwierzęciem jest według ustawy jego porzucenie!

Każdy z nas, niezależnie czy jest właścicielem zwierzęcia czy tylko jego opiekunem, podlega temu przepisowi! Warto pamiętać, że każdy kto porzuca zwierzę, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat lub do 5 lat,
jeśli przestępstwo popełnione zostało ze szczególnym okrucieństwem. Ustawa o ochronie zwierząt w szczególności ujmuje formę znęcania się nad zwierzęciem poprzez jego porzucenie, a więc świadome rozciągnięte w czasie zadanie z premedytacją bólu i cierpienia psu.

pies

skmbt_28321042313100-1

skmbt_28321042313100-2

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków na dotację dla mikro i małych przedsiębiorców, o której mowa w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.02.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID- 19 (Dz.U.2021.371 z dnia 2021.02.26 ze zm.) od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371
  z późn. zm.),
 • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 31 marca 2021 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego
  w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.,
 • nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonej w ww. rozporządzeniu.

Wnioski można składać:

 • do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę,
 • wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (zgodnie z zapisami ustawy nie przewiduje się składania wniosków w postaci papierowej, w związku z powyższym wnioski złożone w tej formie nie będą rozpatrywane).

Przedsiębiorco! Zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku:

 • Skompletuj wymagane załączniki, które należy dołączyć do wniosku:
 • wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (plik w formacie xls lub xlsx);
 • kopię pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, plik w formacie jpg, pdf).
 • Umowa dotacji ma postać pliku przekazywanego wraz z wnioskiem. Umowy nie należy podpisywać odręcznie.
 • Zwróć uwagę, aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 4 MB.
 • Zapoznaj się z: Zasadami udzielania dotacji na podstawie rozporządzenia oraz instrukcją składania wniosku.

 Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Górze Tel. 65 512 87 27, 65 512 87 28, 65 544 26 63, 65 512 87 25 https://gora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty.

e9a6bf52d27b4362494c762dafaaa6c7