Gmina Niechlów

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy teksu planu) dla części obrębu Niechlów i części obrębu Naratów został opracowany.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 16 września 2021 r. w pokoju nr 21 w Urzędzie Gminy Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, w godzinach 15.00-16.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać do Wójta Gminy Niechlów:

– na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów,

– w formie elektronicznej przez system ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 18 października 2021 r.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny, od dnia wyłożenia, na stronie https://niechlow.biuletyn.net w zakładce Informacje > Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

pelniacy-obowiazki-wojta-gminy-niechlow-michal-frackowiak-oraz-_p52657

czyste-powietrze

Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie zgłosili zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Niedopuszczalne jest, aby ścieki bytowe z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone razem z gnojowicą na grunty rolne. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020. 1439), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

unnamed