Gmina Niechlów

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych posiadają pełnomocnicy komitetów wyborczych, które zostały zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą.

Wykaz komitetów publikowany jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: LINK

W przypadku braku pełnego składu komisji wyborca może samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę. Komisarz wyborczy może powołać wyborcę, który samodzielnie zgłosił swoją kandydaturę, w skład obwodowej komisji wyborczej wyłącznie w przypadku możliwości uzupełnienia jej składu.

 

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

 • jest obywatelem polskim;
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin     na obszarze tego województwa (tj. na obszarze województwa DOLNOŚLĄSKIEGO).

Kandydatem do składu komisji nie może być:

 • kandydat w wyborach;
 • komisarz wyborczy;
 • pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
 • pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
 • urzędnik wyborczy;
 • mąż zaufania;
 • obserwator społeczny;
 • osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

- małżonkiem,
- wstępnym,
- zstępnym,
- rodzeństwem,
- małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
- osobą pozostającą w stosunku.

 • jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
  - pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 15 września 2023 r.

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

 • Przewodniczący komisji – 800 zł,
 • Zastępca Przewodniczącego – 700 zł,
 • Członek komisji – 600 zł.

Zgłoszenia  kandydatów  należy  składać  w   siedzibie   Urzędu   Gminy w  Niechlowie, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, pokój nr 14 (sekretariat) w godzinach pracy Urzędu.

Urzędnik Wyboczy Gminy Niechlów pełni dyżur w sprawie przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych w następującym terminie:

 • 13 września 2023 – od godz. 11:00 do godz. 15:00,
 • 15 września 2023 – od godz. 9:00 do godz. 13:00.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2 – 10 uchwały nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania  obwodowych  komisji  wyborczych  w  obwodach  głosowania  utworzonych  w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały.

W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały. Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy we Wrocławiu.