Gmina Niechlów

Wykaz kont bankowych

Nr konta

Rodzaj wpłaty

17 8669 0001 0070 9899 2000 0003

 • udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
 • dochody z podatków realizowane przez urzędy skarbowe, m.in.: podatek od czynności cywilnoprawnych
 • opłata skarbowa
 • podatek od środków transportowych
 • podatek od nieruchomości
 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • opłata eksploatacyjna
 • dzierżawa gruntów
 • sprzedaż nieruchomości
 • opłaty za zezwolenia alkoholowe 
 • opłata za udostępnienie danych osobowych
 • koncesje
 • czynsze, media, refaktury
 • darowizny
 • wpływy z opłaty produktowej
 • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 

19 8669 0001 2007 0070 9899 0003
 • wpłaty dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
33 8669 0001 0070 9899 2000 0006

 

 

 

 • wadium przetargowe
 • kaucje
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy