Gmina Niechlów

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Kreator zdjęć do dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 • Ustawa z 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe elementy do warstw graficznej i elektronicznej dowodów osobistych. Najważniejsze z nich to: druga cecha biometryczna (odcisk palca), odwzorowanie podpisu właściciela dowodu oraz konieczność osobistego złożenia wniosku o dowód w urzędzie (dla osób powyżej 12 roku życia).

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

 • osobiście w formie pisemnej,
 • w formie dokumentu elektronicznego (za pośrednictwem portalu ) w przypadku tylko, gdy osoba nie ukończyła 12 roku życia.

Wniosek o dowód MUSI złożyć każdy, kto:

 • ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • wymienia dowód osobisty — na przykład z powodu zmiany danych osobowych.

Wniosek o dowód MOŻE złożyć każdy, kto:

 • kończy 18 lat za mniej niż 30 dni,
 • jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą,
 • jest rodzicem, opiekunem prawnym albo kuratorem i składa wniosek w imieniu:
  • dziecka do 18. roku życia (jeśli składasz w urzędzie wniosek w imieniu dziecka, które ukończyło 5 lat, dziecko musi przy tym być),
  • innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

W Urzędzie Gminy Niechlów  ul. Głogowska 31; 56-215 Niechlów wniosek można złożyć:

 • w Ewidencji Ludności, parter pokój nr 4
 • wszelkie informacje dotyczące wydawania dowodów osobistych udziela pracownik ewidencji ludności pod numerem 65 544 32 45

Godziny przyjmowania interesantów:

 • poniedziałek - środa 7:00 – 14.00
 • czwartek - 10:00 – 17.00
 • piątek – 7.00 – 13.00

Sposób złożenia wniosku:

Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadajacej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność
do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadajacej zdolności do czynności prawnych lub posiadajacej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który informuje  o sposobie  przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

Uwagi:
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Na okres 12 miesięcy wydawany jest dowód osobom, od których chwilowo niemożliwe jest pobranie odcisków palców.

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Nie musisz wymieniać dowodu osobistego, jeżeli zmienił się Twój adres zameldowania albo nazwa urzędu, który go wydał.

Funkcje dowodu osobistego:

 • potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa polskiego;
 • umożliwienie przekraczania granic państw, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży;
 • uwierzytelnianie w e-usługach za pomocą profilu osobistego;
 • składanie podpisu osobistego;
 • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:

 • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo -
  w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby.
 • Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych.
 • Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania.
  W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie. Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego

Opłaty:
Dowody są bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
30 dni

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami
  i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 • https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Załączniki:

Ustalenie kodów dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego.

 1. Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów.
 2. Ustalenie ww. kodów następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze.
 3. Po ustaleniu ww. kodów posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów.
 4. W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego, który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego.
 5. Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, posiadacz dowodu osobistego może dokonać w dowolnym organie gminy lub przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej aplikację umożliwiającą dokonanie takiej czynności.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku.
Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: https://obywatel.gov.pl/

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata;
 • cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.