Gmina Niechlów

Polska jest pierwszym i jedynym krajem w Unii Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest. Od 2009 r. realizujemy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu we współpracy z wieloma ministerstwami i instytucjami (Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032). Na podstawie zapisów ww. programie wyroby zawierające azbest powinny być usunięte do 2032 r.

30 listopada 2021 r. podpisano umowę dotacyjną na dofinansowanie zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niechlów” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
We Wrocławiu a  Gminą Niechlów, w ramach której usunięto łącznie 50,82 Mg wyrobów zawierających szkodliwy eternit. Poniesiony koszt przedsięwzięcia wyniósł 48 279,00zł.
W związku z podpisaną umową, Gmina Niechlów otrzymała z WFOŚiGW we Wrocławiu dotację w kwocie 35 444,89 zł.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć o corocznym obowiązku dotyczącym posiadaczy wyrobów zawierających azbest ZŁOŻENIA INFORMACJI O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DO 31 STYCZNIA KAŻDEGO ROKU UŻYTKOWANIA WYROBU. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 Nr 8, poz. 31), osoby wykorzystujące wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, winny corocznie złożyć „Informację o wyrobach zawierających azbest” w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia. Osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcą, składają informację Wójtowi Gminy Niechlów, natomiast osoby prawne, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY NIECHLÓW NA LATA 2014-2032

 azbest