Gmina Niechlów

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1439), jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. W oparciu o art. 9tb ww. ustawy sporządza się analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W zakresie przedmiotowej analizy zgodnie z zapisami ww. ustawy muszą znaleźć się informacje dotyczące:

możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania,

potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

liczby mieszkańców,

ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy,

ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu gminy.

Analizy stanu gospodarki komunalnej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: link