Gmina Niechlów

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2023.1469 t. j.) na terenie gminy Niechlów trwają kontrole przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych (szamb).  Nowelizacja ustawy wprowadzona w sierpniu 2022r. nakłada na gminę obowiązek kontroli co najmniej raz na dwa lata właścicieli tych nieruchomości, gdzie znajdują się zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie zgłosili zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie, ponieważ od października ruszają kolejne kontrole w tym zakresie na terenie naszej gminy.

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy Państwa o współpracę i o posiadanie przygotowanych dokumentów w przypadku kontroli.