Gmina Niechlów

segregowane1

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych :

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 26,00zł miesięcznie na osobę.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.. Zwolnienie z opłaty, o którym mowa wynosi 1,00 zł miesięcznie na osobę

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 52,00 zł miesięcznie na osobę.

Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w części dotyczącej rodzin wielodzietnych. Wysokość zwolnienia wynosi 100 % opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na czwarte i każde kolejne dziecko w rodzinach wielodzietnych.

Więcej informacji: LINK