Gmina Niechlów

Położenie

      Niechlów jest gminą wiejską położoną w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie górowskim, w odległości ok. 100 – 120 km od Wrocławia i 20km od siedziby powiatu – miasta Góra. Graniczy w gminami: Góra i Jemielno w tym samym powiecie, Rudna w powiecie lubińskim, Pęcław w powiecie głogowskim, Szlichtyngowa i Wschowa w powiecie lubuskim. Zajmuje ok. 20% powierzchni powiatu(152km2), z czego użytki rolne zajmują ok. 64.6% a lasy 24.3% powierzchni gminy.

     Gmina Niechlów stanowi zwarty układ funkcjonalno-przestrzenny, ograniczony od południa korytem rzeki Odry, od zachodu dolina Kopanicy-Rowu Śląskiego, a od wschodu lokalna strefą wododziałową dzielącą charakterystyczną „wyspę” wysoczyznową na dwie części. Według podziału Polski na jednostki fizyczno-geograficzne teren gminy położony jest na styku dwóch makroregionów, wchodzących w skład prowincji Nizin Środkowopolskich

Północna część gminy należy do makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej, reprezentowanej na tym obszarze przez mezoregion  Wysoczyzna Leszczyńska. Południowa część gminy  znajduje się natomiast w obrębie makroregionu  zwanego Obniżeniem  Milicko-Głogowskim, reprezentowanym na tym terenie przez mezoregion Pradolina Głogowska. W granicach gminy ma on postać dużej wspólnej doliny środkowej Odry i dolnej Baryczy, o szerokości od kilkudziesięciu metrow do ok. 2km. Wysokość nad poziomem morza wacha się od ok. 76m n.p.m. w dnach dolin rzeki Baryczy oraz Rowów Polskiego i Śląskiego, do ok. 113m n.p.m. na kumulacji wysoczyzny na wschód od Wronińca.

 

Surowce mineralne

Surowce mineralne gminy to przede wszystkim bogate złoża węglowodorów. Mniejsze znaczenie maja kopaliny pospolite, z których na uwagę zasługują zwłaszcza złoża kruszywa naturalnego, ograniczone do piasków drobnych i średnich.

         Na obszarze gminy występują przede wszystkim złoża gazu ziemnego zlokalizowane w stropowej partii piaskowców czerwonego spągowca. Złoża ograniczone są od dołu poziomem wody podścielającej, występującej na głębokości 1240-1370m p.p.t. Gaz ziemny występujący na obszarze gminy należy do surowców najczystszych ekologicznie. Nie zawiera toksycznych składników a jego eksploatacja powoduje niewielkie zmiany w środowisku

Rzeźba terenu

Ukształtowanie powierzchni gminy jest dość zróżnicowane. Wynika to z usytuowania terenu na zachodnim skraju rozległej wyspy wysoczyznowej, ograniczonej od południa, zachodu i północy  przez duże formy pradolinie. Powierzchnie wierzchowin pokrywają piaski i żwiry oraz gliny zwałowe. Wzdłuż Rowu Śląskiego i Rowu Polskiego leżą piaski i żwiry, a w niższym położeniu piaski i mady. Najbardziej charakterystyczną cechą obszaru gminy są szerokie dna dolin, o wybitnie akumulacyjnym charakterze. Na skutek znacznego złagodzenia form, różnice w wysokościach terenu są niewielkie

Gleby

Duże połacie gminy buduje glina morenowa, na podłożu której wykształciły się gleby wysokich klas bonitacyjnych co sprawia, że warunki dla produkcji rolnej są zwykle korzystne. Grunty orne stanowią 72,6% wszystkich użytków rolnych. Generalnie na terenie gminy przeważają grunty średniej jakości. Koncentracja gleb lepszej jakości widoczna jest na dwóch obszarach: środkowo-wschodnim oraz północno-zachodnim. Skupiska gorszych gleb znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych Wronowa oraz w sąsiedztwie Baryczy