Gmina Niechlów

pelniacy-obowiazki-wojta-gminy-niechlow-michal-frackowiak-oraz-_p52657

czyste-powietrze

Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie zgłosili zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Niedopuszczalne jest, aby ścieki bytowe z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone razem z gnojowicą na grunty rolne. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020. 1439), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

unnamed

Swoje 45-lecie pracy zawodowej we wrześniu obchodzi kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów Henryk Merta. Z tej okazji Michał Frąckowiak oraz Agnieszka Przybylska złożyli kierownikowi najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia wszystkich planów.

241079011_984662975438432_4875493525382993713_n